Wdrożenie

Oferta Direct Group

Przygotowanie i wdrożenie polityk bezpieczeństwa danych

Pokazujemy, jak zapewnić ochronę prywatności w zgodzie z prawem bez nadmiernej biurokracji

Jesteśmy świadomi tego, że zapewnienie zgodności z RODO bez analizy procesów biznesowych w organizacji jest niewykonalne. Przy opracowywaniu dokumentacji wprawdzie bazujemy na pewnych wzorcach, jednak zawsze bierzemy pod uwagę charakterystykę przedsiębiorstwa.

Dostosujemy poszczególne dokumenty do specyficznych warunków każdego klienta, uwzględniając indywidualne potrzeby. Bazując na doświadczeniu i wszechstronnej wiedzy naszych specjalistów weryfikujemy i aktualizujemy dokumenty i stosowane procedury. Nie pozostawiamy klienta bez wsparcia i towarzyszymy we wdrażaniu dokumentacji oraz tłumaczymy zasady funkcjonowania poszczególnych metodyk.

Przygotowujemy i wdrażamy między innymi takie dokumenty jak:

 • polityki bezpieczeństwa z podziałem ról i kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych wraz procedurami ochrony danych na stanowisku pracy,
 • polityki retencji, usuwania oraz archiwizacji danych osobowych,
 • polityki reagowania na incydenty dotyczące ochrony danych osobowych,
 • polityki reagowania na zgłoszenia od osób których dane dotyczą,
 • procedury ochrony danych dla pracowników poszczególnych działów,
 • rejestr czynności przetwarzania danych, o którym mowa w art. 30 RODO/ GDPR oraz procedury służące utrzymaniu aktualności rejestru,
 • rekomendacje dotyczące środków zabezpieczenia danych, konieczności dokonania pseudonimizacji, anonimizacji, szyfrowania danych itp.,
 • umowy powierzenia przetwarzania danych wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich stosowania,
 • klauzule informacyjne i zgody wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich stosowania,
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenia
 • o zachowaniu poufności,
 • inne dokumenty, których niezbędność stwierdzono podczas audytu.