Audyt

Oferta Direct Group

Audyt zgodności z RODO

Całościowa ocena procedur i zabezpieczeń ujawni wszelkie nieprawidłowości. Dzięki audytowi dowiemy się, co warto ulepszyć lub zmienić.

Audyt jest obiektywną oceną i analizą aktualnego stanu bezpieczeństwa danych osobowych. Sprawdzamy, czy dane osobowe są poprawnie przetwarzane, a organizacja zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo i przestrzega RODO. Następnie przedstawiamy propozycje usprawnień, niezbędnych zabezpieczeń i wytyczne ich realizacji.

Zakres audytu uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości organizacji, stanu zatrudniania. Wyniki audytu dadzą odpowiedź, czy organizacja wywiązuje się z podstawowych obowiązków wymaganych przez prawo.

W ramach audytu oferujemy m.in.:

  • określenie charakteru przetwarzanych danych osobowych (klientów, pracowników, wykonawców itp.)
  • identyfikację i klasyfikację wszystkich aktywów związanych z przetwarzaniem danych (personel, oprogramowanie i inne środki techniczne)
  • sprawdzenie, czy sposób przetwarzanych danych jest poprawny i zgodny z celem
  • analizę procedur i polityk pod kątem zgodności z normami
  • identyfikację zagrożeń naruszenia prywatności danych
  • kontrolę w zakresie przestrzegania zasad przez pracowników

Audyt kończy się raportem, rekomendacjami i wskazówkami do dalszych działań. Informujemy o czynnościach, które należy wykonać, by doprowadzić do zgodności z wymaganiami prawa i poprawić wydajność pracy.