Oświadczenie Prezesa UODO w związku z COVID-19

Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń przeciwdziałających rozwojowi epidemii COVID-19, chcielibyśmy przedstawić oświadczenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych opublikowanie w dniu 13.03.2020 r.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych dotyczących zdrowia na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Prezes UODO informuje, że kwestie z tym związane regulowane są w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie.

Artykuł 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 wskazuje, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać pracodawcom m. in. decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W zakresie podejmowanych przez pracodawców działań należy przede wszystkim śledzić na bieżąco komunikaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Prezes UODO mając na uwadze powagę sytuacji przypomina, że wszelkie problemy związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa powinny być w świetle powyższych unormowań w pierwszej kolejności zgłaszane do GIS.

Dlatego też organ nadzorczy zwraca się do wszystkich zainteresowanych szczegółami realizacji działań związanych z walką z koronawirusem, aby zwracali się do Głównego Inspektora Sanitarnego, jako organu właściwego w tej sprawie.

Pełna treść oświadczenia: https://uodo.gov.pl/pl/138/1456

Chcielibyśmy zauważyć, że oświadczenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych odnosi się do relacji między pracodawcą  a pracownikiem. Działania prewencyjne w stosunku do innych osób fizycznych (nie będących pracownikami) zostały określone w wymienionej powyżej specustawie, bądź też będą rekomendowane przez upoważnione do tego organy państwowe. Specustawa reguluje przede wszystkim działania prewencyjne i profilaktyczne w określonych branżach i miejscach o wzmożonym ruchu, np. w portach lotniczych.

GIS zaleca wykonywanie zadań pracowniczych, o ile jest taka możliwość, w trybie pracy zdalnej. Jednak ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje pracodawca. W celu wprowadzenia tzw. home office rekomenduje się stworzenie procedury, która ma określić zakres, formę i czas pracy, a także sposób komunikowania się pracownika z pracodawcą - w tym poprzez użycie odpowiednio zabezpieczonych urządzeń elektronicznych (urządzenie musi spełniać określone przez organizację zasady, np. korzystać wyłącznie z połączeń zabezpieczonych technologią VPN, używać aktualnego systemu antywirusowego, itp.).

Badanie temperatury ciała oraz przeprowadzanie ankiety w związku z koronawirusem, to procedury, które GIS wydał dla linii i portów lotniczych. RODO oraz specustawa nie regulują wprost takich działań.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374.